گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران
33 بازدید
محل نشر: جامعه شناسی ایران » زمستان 1381 - شماره 16 » (26 صفحه - از 101 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده است پاسخی علمی به این پرسش ارائه شود که گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی چگونه است و چرا؟فرضیه اصلی این است که گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی یعنی احساس تعلق، تعهد و وفاداری آنان به سرزمین، ملت و دولت ایران با ویژگی‏های فردی و موقعیت دانشجویان، و تعاملات اجتماعی آنان با گروه‏های اجتماعی و ورودی‏های حاصل از این نوع تعاملات نظیر احساس رضایت از زندگی دانشجویان رابطه دارد.نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که دانشجویان بلوچ نسبت به برخی از مؤلفه‏های هویت ملی به ویژه سرزمین و ملت ایران گرایش مثبت نسبتا بالا ولی نسبت به مؤلفه سیاسی آن یعنی دولت بی‏تفاوت‏اند.در تحلیل‏نهایی متغیر میزان رضایت دانشجویان از تحصیل، کار و زندگی در ایران برجستگی خاصی پیدا کرد.به طوری که در تبیین و پیش‏بینی گرایش دانشجویان به هویت ملی بالاترین سهم را به خود اختصاص داد.یافته‏های نظری این پژوهش ضمن تأیید رابطه هویت جمعی جوانان با برخی از متغیرهای مورد توجه در دیدگاه‏های جامعه‏شناسی خرد، ضرورت توجه به متغیرهای کلان و تلفیق این دو دسته از متغیرها را در قالب یک چارچوب مفهومی تلفیقی و جامع آشکار نمود..