ترویج و توسعه کشاورزی در ایران
38 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » پاییز 1382 - شماره 21 » (36 صفحه - از 31 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرآیند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان عامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی در توسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده، چارجوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت.به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه ازمایشی و کنترل میدانی عوامل غیرآزمایشی، تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت.پس از انتخاب نمونه‏ها در سطح ملی و گردآوری داده‏ها و تحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط و عوامل عدیده‏ای است که یکی از مؤثرترین آنها ترویج کشاورزی است.ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کشاورزان در توسعه کشاورزی مؤثر است.ولی میزان این تأثیر به عوامل دیگری بستگی دارد که در چارچوب مفهومی این پژوهش تحت عنوان عوامل کنترل مطرح شده‏اند. عوامل کنترل اعم از آنکه عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاورزی باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی، در افزایش میزان اثربخشی ترویج در توسعه کشاورزی مؤثرند. بنابراین در فرآیند توسعه ترویج و توسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است. واژگان کلیدی:ترویج، توسعه کشاورزی، نظریه سیستم‏ها، کنشگران کشاورزی، بینش، دانش علمی و فنی، نظام بهره‏برداری، محیط اجتماعی و طبیعی.