سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز سیاحتی زیارتی 
معاونت اموزش 
1384/01/01 
ادامه دارد 
اجرایی